Algemene voorwaarden verhuur (tijdelijke) ruimte(n) bij Dok030workspace

Algemeen
Dok030workspace, verder te noemen: verhuurder.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op huur/verhuur c.q. ingebruikneming/geving van de flexibel per dagdeel verhuurbare ruimte(n) van de verhuurder, goederen en/of faciliteiten en/of diensten. Indien er in voorkomende gevallen wordt afgeweken van deze voorwaarden dan worden de wijzigingen expliciet schriftelijk overeengekomen.
Artikel 1 -Verhuurd object 1.Huurder aanvaardt ‘het gehuurde’ van de verhuurder en/of de goederen in deze ruimte(n) in de staat waarin deze zich bevindt/zich bevinden op de datum gebruik. In artikel 2, lid 2 worden de ter beschikking gestelde ruimte(n) /goederen / faciliteiten / diensten nader omschreven.
 1. Het gehuurde heeft de bestemming als in artikel 2, lid 3 nader omschreven, huurder is bekend met deze bestemming en verklaart het gehuurde overeenkomstig deze bestemming te gebruiken.
Artikel2 – Gebruik ruimte 1.Gebruik van ‘het gehuurde’ is alleen toegestaan voor het doel omschreven in de artikel 2, lid 2 en gedurende de in de reservering vermelde tijdsduur. Voor elk ander gebruik dan in artikel 2, lid 2 omschreven is een vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming vereist. Indien de huurder op de dag van het gebruik de tijdsduur van ‘het gehuurde’ wil verlengen, meldt hij dit bij de beheerder/receptie.
 1. Het gehuurde Krachten bundelen omvat het gebruik van meerdere grote tafels met max 25 stoelen, 5 extra stoelen, eventueel sta tafels, 1 tv (scherm) + toebehoren, 1 whiteboard, 1 flipover, koffie en thee.
Het gehuurde Samenwerken omvat het gebruik van 1 tafel met 6 stoelen, 1 whiteboard, 1 tv (scherm), koffie en thee. De gehuurde Creativiteit, Ondernemer, Inspiratie, Kans, Dromer omvat het gebruik van 2 tafels met ieder 1 stoel, 1 whiteboard, 2 laptopstands, 2 schermen met toebehoren, bureaustekker, koffie en thee.
 1. De vergaderruimtes hebben als bestemming gebruik als vergaderzaal, cursuslocatie of trainingen. Voor afwijkend gebruik dient er toestemming verkregen te zijn van de verhuurder. De kantoorunits hebben als bestemming werkplekken voor kantoorwerkzaamheden, hiervoor geldt geen afwijkend gebruik
4.Huurder mag bij het gebruik van ‘het gehuurde’ geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 5.Voor het plaatsen borden, aankondigingen, uitstallingen of andere zaken rond of in ‘het gehuurde’ behoeft huurder vooraf toestemming van verhuurder. 6.Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder eventuele gebruiksvergunningen in verband met de activiteit, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal aanleiding kunnen geven tot ontzegging van gebruik van de ruimte(s).
 1. Als huurder van ‘het gehuurde’ bent u aansprakelijk voor eventuele beschadigingen door nalatigheid, onkundig gebruik of het zich niet houden aan het daarvoor geldende bestemming.
7.Huurder is eveneens verantwoordelijk voor gedragingen en eventuele schade aangebracht door de van hem aanwezige derden in en om ‘het gehuurde’ en is verplicht zelf zorg te dragen voor de benodigde bedrijfsaansprakelijkheid verzekeringen.
 1. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van ‘het gehuurde’ andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig of beter is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 7, heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder.
10.Huurder zal er voor zorg dragen dat na het gebruik van ‘het gehuurde’ alle vanwege hem aanwezige derden het pand op een ordelijke manier hebben verlaten alvorens zelf het pand te verlaten.
 1. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.
 2. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.
 3. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.
 4. De huurder garandeert dat alle vanwege hem aanwezige derden op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden van ‘het gehuurde’.
 5. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het gehuurde verlenen.
 6. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.
 7. Op verzoek van de verhuurder dient de huurder aan te kunnen tonen dat er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om ingeval van het niet nakomen van de dit document genoemde artikelen en regels, de reeds vastgelegde data van huurhuurtermijnen op te schorten of te ontbinden.
 8. Het is de huurder verboden om huisdieren mee te nemen op de locatie of in het gehuurde (bijvoorbeeld honden)
Artikel 3 -Technische installaties 1.Uitsluitend personeel van verhuurder en, na voorafgaande (schriftelijke) toestemming, personeel van huurder is gerechtigd tot bediening van de verlichtings-, audio-en video-installaties in het gehuurde. 2.Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van verhuurder, andere dan de in het gehuurde aanwezige technische apparatuur te gebruiken en/of eigen technische installaties mee te nemen. Tijdelijke extra voorzieningen dienen te worden aangebracht en verwijderd door gecertificeerde, door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden door deze bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening gebracht. 3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit technische storingen van apparatuur of falende of haperende internet verbindingen in het gehuurde. Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden
 1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de verhuurder.
 2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode en perioden die liggen tussen niet aaneensluitende huurperioden in het gebouw, waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, op eigen risico van de huurder of deze derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft.
 4. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak vrije toegang tot het gehuurde verlenen.
Artikel 5 – Totstandkoming van huurovereenkomst
 1. De Huurovereenkomst komt tot stand na het plaatsen en betalen van een reservering
 2. Wij kunnen te allen tijde om welke reden dan ook een reservering weigeren, behoudens indien een zodanige weigering
  geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van
  Strafrecht (discriminatie).
 3. Wij zijn gerechtigd op ieder moment de verhuur beëindigen wanneer huurder de
  huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de
  orde en de rust kan worden of wordt verstoord. De huurder dient alsdan op eerste verzoek het pand te verlaten zonder restitutie van het al voldane huur bedrag.
Artikel 6 – Annulering
 1. Vergaderruimtes: wanneer een reservering is gemaakt voor een vergaderruimte dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. bij annulering meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip is restitutie mogelijk.
b. bij annulering minder dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de huurder het volledige eserveringsbedrag verschuldigd zijn.
 1. Kantoorunits: wanneer een reservering is gemaakt voor een kantoorunit dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende
a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zalgeen vergoeding verschuldigd zijn. b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn. Artikel 7 – Terugbetalingen
 1. Terugbetalingen geschieden 5-7 werkdagen na annulering van de reservering. Terugbetaling vindt plaatst naar het rekeningnummer waarmee betaald is.
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.